Mars u Vodoliji

Mars u Vodoliji - ključne reči - emotivni naboj. Daje želju za nezavisnošću, kao i neobične i neproverene načine izvodenja akcija. Zahteva slobodu i rad po svome.

Akcije su inspirisane višom inteligencijom, u kombinaciji sa dobrim organizacionim sposobnostima, što omogućava rad u vezi sa mehanikom, elektronikom i drugim poljima inženjerstva.

Ako se energija dobro usmeri, daće zapažene rezultate u humanitarnom radu, povezanom sa pronalascima i naučnim dostignućima.

Ako nauči lekciju o saradnji u grupi, osoba će mnogo više postići timskim radom nego individualnim trudom.

Ovakav položaj Marsa označava reformističke sklonosti, pretočene u akciju. Osoba smišlja originalne načine rada, prezire tradicionalne poglede i metode, izuzev u slučaju da se prikloni logičnim i praktičnim iskustvima.

Tradiciju poštuje samo onda kada ova to zaslužuje, za razliku od osobe sa Marsom u Jarcu, koja prihvata samo ono što potiče od autoriteta.

Osoba sa Marsom u Vodoliji, naprotiv, ne radi dobro po naređenjima od autoriteta, pa joj treba dopustiti da deluje na svoj način i da se uči na sopstvenim greškama, mada je to dovodi u opasnost da odbaci stare metode, pre nego što bude u stanju da ih zameni nečim boljim.

Mnogi revolucionari imaju Mars u Vodoliji. Posledice akcija osobe sa Marsom u Vodoliji mogu biti konstruktivne ili destruktivne, što zavisi od njene mudrosti i zrelosti, koje su iskazane kartom u celini.

Dok je, od 4. maja do 6. novembra 1971. godine, Mars boravio u Vodoliji, nepomičan i retrogradan, na svet su došle mnoge duše, čelnici novog načina života.

Oni imaju specijalne sposobnosti, zbog Marsovog trigona sa Uranom u Vagi, koji daje ravnotežu izmedu nadahnutih društvenih ideja i akcija nužnih za njihovo sprovodenje.

Ako je Mars afliktovan, daje želju da se zbaci postojeći poredak, radije nego da se regeneriše i popravi. Osoba sa afliktovanim Marsom treba da se nauči umetnosti skladnog rada sa prijateljima i u grupama.

Ako je Mars teže afliktovan, stvara probleme sa cirkulacijom krvi.